KONTAKT Eshop

Kamaj SK, s. r. o.
Dukelská 790
087 01 Giraltovce
tel: 0907 564 671
eshop@kamaj.sk
IČO: 36488241
DIČ DPH: SK 2021751369

TOVAR V AKCII

naša cena 5,60 EUR
naša cena 19,90 EUR
naša cena 38,00 EUR

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť KAMAJ SK, s.r.o., so sídlom Dukelská 790, 087 01 Giraltovce (ďalej len predávajúci) a kupujúcim – zákazníkom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho www.kamaj.sk.

Identifikačné údaje predávajúceho:

KAMAJ SK, s.r.o.

Dukelská 790, 087 01 Giraltovce

IČO: 36488241

DIČ: 2021751369

IČ DPH: SK2021751369

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov

odd. Sro Vložka číslo: 14399/P

Kontaktné údaje predávajúceho:

Tel: +421 907 564 671

E-mail: eshop@kamaj.sk

 

Bankové spojenie:

IBAN: SK 23 5600 0000 0051 5628 6001

 1. Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná tovar alebo službu v internetovom obchode www.kamaj.sk a uzavrie s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón, objednávka prostredníctvom internetového obchodu a pod..
 2. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich, ktorí si zakúpia tovar alebo službu v internetovom obchode kamaj.sk. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito VOP oboznámil a s VOP bez výhrad súhlasí.
 3. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.
 4. Predmetom kúpy na základe kúpnych zmlúv je tovar, uvedený v záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho (ktorým sa uzatvára kúpna zmluva), teda produkty a služby nachádzajúce sa v ponuke internetového obchodu www.kamaj.sk.
  1. Pokiaľ predávajúci ponúka spolu s kúpou tovarov ďalšie bonusy v podobe darčekov, dodatočných zliav alebo iných výhod viazaných na uskutočnenie nákupu, jednotlivé výhody nie je možné kumulovať a/alebo kombinovať pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Predávajúci poskytne v takýchto prípadoch kupujúcemu možnosť zvoliť si jeden z ponúkaných bonusov podľa vlastného výberu.
  2. Objednávanie tovaru a stornovanie kúpnej zmluvy
  3. a) Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom ich vloženia do elektronického nákupného košíka na internetovej stránke www.kamaj.sk a vyplnením údajov a odoslaním objednávky prostredníctvom tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ alebo výrobky a služby objednáva telefonicky alebo emailom. Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie jej správnosti a úplnosti.
  4. b) Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Ak je kupujúcim spotrebiteľ - fyzická osoba, jedná sa o tieto údaje a náležitosti: meno a priezvisko kupujúceho, fakturačná a dodacia adresa (ak sa odlišuje od fakturačnej adresy), e-mailová adresa, telefónne číslo, označenie produktu (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu), cenu za ks a množstvo objednaných kusov. V prípade, že je kupujúcim firma – podnikateľ alebo právnická osoba, je potrebné vyplniť tieto údaje: názov firmy, sídlo firmy (zapísané v Obchodnom registri), dodacia adresa (ak je odlišná od sídla firmy), kontaktná osoba, IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade platcu DPH), e-mailová adresa, telefónne číslo. V každej objednávke si kupujúci zvolí spôsob úhrady a spôsob dopravy alebo prevzatia objednaného tovaru. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
  5. c) Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim na základe potvrdenia objednávky kupujúcemu e-mailom, a to po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru resp. služby. Predávajúci informuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky v prípade, že sa v objednávke vyskytne tovar, ktorý nemá skladom resp. nemá skladom dostatočný počet kusov, alebo ak sa zmení doba dodania tovaru kupujúcemu . Ak kupujúci nesúhlasí so zmenenými náležitosťami dodania, má právo objednávku stornovať.
  6. d) Záväzná akceptácia objednávky predávajúcim obsahuje údaje o názve, špecifikácii produktu, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru alebo iných službách, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach a spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.
  7. e) Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku do 2 hodín po jej odoslaní bez udania dôvodu. Neskoršie je možné objednávku stornovať iba po dohode s predávajúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom). V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom).
  8. f) Predávajúci je oprávnený neakceptovať objednávku kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má právo neakceptovať objednávku kupujúceho aj z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho, v prípade že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky. O neakceptovaní objednávky predávajúci informuje kupujúceho telefonicky, poštou alebo e-mailovú správou. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
  9. Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti predávajúceho:

 1. a) Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie, ochranu a zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy. Ďalej je predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
 2. b) Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 3. c) Predávajúci si vyhradzuje právo na  uvádzanie obrázkov iba informačného charakteru. Vyobrazenie produktov nemusí zodpovedať skutočnosti.

Práva a povinnosti kupujúceho:

 1. c) Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru a nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 2. d) Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.
 3. Dodacie podmienky
 4. a) Kupujúci objednáva tovar z ponuky uvedenej na internetovej stránke www.kamaj.sk
 5. b) Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať ju na miesto dodania najneskôr do 14 dní od záväznej akceptácie objednávky predávajúcim. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutej lehote a na dohodnutom mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.
 6. c) V prípade, že hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), Je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou formou (e-mailom) a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania tovaru. Ak kupujúci nesúhlasí s touto predĺženou lehotou, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom písomne (e-mailom) informuje predávajúceho.
 7. d) Kupujúci má možnosť prevziať si objednaný tovar v prevádzkarni predávajúceho (osobný odber) alebo si ho nechá doručiť na ním žiadanú adresu uvedenú v objednávke tovaru.
 8. e) V prípade, že si kupujúci zvolí v objednávke osobný odber, je predávajúci povinný vyzvať kupujúceho po skompletizovaní a zabalení záväznej objednávky na prevzatie balíka telefonicky alebo e-mailom. Za osobný odber nie je účtovaný žiaden poplatok. Kupujúci si prevezme v prevádzkarni predávajúceho na Dukelskej 37 v Giraltovciach (predajňa Železiarstva) v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:30 hod. alebo v sobotu od 7:30 hod. do 12:00 hod.. Kupujúci so môže balík prevziať do 14 dní od vyzvania predávajúcim. Po uplynutí tejto lehoty bude objednávka stornovaná.
 9. f) Doručovanie balíkov na adresu určenú kupujúcim je realizované prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DHL. Pri doručení balíka spoločnosťou DHL je kupujúcemu účtovaný poplatok za dopravu nasledovne:

                 - balík do 20 kg platba vopred (bezhotovostným prevodom): 4,50 €

                 - balík do 20 kg platba dobierkou: 5,50 €

                 - balík nad 20 kg platba vopred (bezhotovostným prevodom): 12 €

                 - balík nad 20 kg platba dobierkou: 13 €

     Pri nákupe nad 150 € nie je kupujúcemu účtovaný žiaden poplatok za dopravu.

 1. g) V prípade, že predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
 2. h) Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, najmä tovar ako aj jeho obal a tiež počet balíkov podľa dodacieho listu hneď pri prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo že tovar resp. obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu prepravcu a tiež vyhotoviť písomný záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka, ktoré potvrdí aj prepravca. Ak je to technicky možné, predávajúci odporúča kupujúcemu k reklamácii priložiť aj fotodokumentáciu poškodenia a zaslať e-mailom alebo poštou spolu s písomným záznamom predávajúcemu.
 3. i) Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia záväznej objednávky predávajúcim a kupujúcim, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak tovar nevieme dodať kompletne podľa objednávky (nie je skladom niektorý tovar v objednanom počte) informujeme o tom zákazníka telefonicky alebo e-mailom. V takomto prípade bude objednávka odoslaná kupujúcemu až po odsúhlasení o zmene stavu objednávky u kupujúceho.
 4. j) Ku každému tovaru patrí daňový doklad (faktúra). Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu zasielať faktúru aj elektronickou formou, prostredníctvom e-mailovej správy.
 5. Platobné podmienky a kúpna cena
 6. a) Ceny uvedené v internetovom obchode sú uvedené v EUR vrátane DPH a nezahŕňajú cenu dopravy. Akciové ceny sú zvýraznené a platia výhradne po dobu trvania akcie alebo do vypredania zásob.
 7. b) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa záväznej akceptácie objednávky predávajúcim a náklady na dodanie tovaru a to buď bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v záväznej akceptácii objednávky, alebo v hotovosti (príp. platobnou kartou) pri prevzatí tovaru v určenej prevádzkarni predávajúceho, alebo dobierkou pri prevzatí tovaru.
 8. c) Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru, ak sa kupujúci a predávajúci v kúpnej zmluve nedohodli inak. V prípade, že kupujúci nezaplatí za tovar predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a kupujúci je oprávnený požadovať vrátenie kúpnej ceny alebo jej časti len v súlade s platnými právnymi predpismi.
 9. Zodpovednosť za vady tovaru
 10. a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 11. Reklamačný poriadok
 12. a) Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach www.kamaj.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SR č 40/1964 Zb., Zákona SR č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 13. b) Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.
 14. c) Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru čo najskôr po jeho dodaní a prevzatí vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí u preberaného výrobku vadu, je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len "reklamácie") bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 15. c) Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol prostredníctvom týchto obchodných podmienok oboznámený, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods 1 zákona SR č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").
 16. d) Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v kamennom obchode. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, končí sa záručná doba na tieto veci uplynutím tejto lehoty.
 17. e) Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje najmä na:

- vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;

- tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom;

- vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;

- vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru.

 1. f) Ak tovar vykazuje vady, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, a to osobne, písomne poštou alebo e-mailovou správou. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Kupujúci vyplní reklamačný protokol (dostupný tu), v ktorom uvedie všetky požadované údaje a odošle ho predávajúcemu prostredníctvom jedného z nasledujúcich kontaktov:

     E-mail: eshop@kamaj.sk

     Poštová adresa:

     KAMAJ SK, s.r.o.

     Dukelská 37

     087 01 Giraltovce

     Slovenská republika

     V rámci svojich technických možností je kupujúci oprávnený pripojiť k reklamácii aj fotodokumentáciu vady.

Kupujúci má nárok uplatniť reklamáciu aj osobne v kamenných predajniach predávajúceho na Dukelskej 37 v Giraltovciach počas pracovnej doby uvedenej na stránkach www.kamaj.sk.

 1. g) Deň uplatnenia reklamácie a splnenie všetkých náležitosti reklamácie určenej v tomto reklamačnom poriadku je zároveň dňom začatia reklamačného konania.
 2. h) Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručil na adresu určenú predávajúcim. Kupujúci je povinný zaslať spolu s tovarom aj záručný list, ak bol jeho súčasťou pri dodaní tovaru. V prípade doručovania tovaru na určené miesto kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.
 3. i) Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej kupujúcim, a to vo forme e-mailovej správy, alebo v písomnej forme.
 4. j) Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. §2 písm. m/ Zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 5. k) Ak kupujúci uplatní reklamáciu, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 6. l) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená.
 7. m) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
 8. n) Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 9. o) Tie isté práva ako sú uvedené v písm. n) prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.
 10. p) Tie isté práva ako sú uvedené v písm. n) prislúchajú kupujúcemu v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 11. q) O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. poštou spolu s tovarom doklad o vybavení reklamácie.
 12. r) Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 13. s) Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácie.
 14. Odstúpenie od zmluvy, storno
 15. a) V súlade s ustanovením §7 odst. 1 zákona 102/2014 z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.
 16. b) Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe (zaslaním na adresu predávajúceho uvedeného v kontaktoch) alebo prostredníctvom e-mailu zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy (dostupný tu).
 17. c) Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu na adrese sídla spoločnosti. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.
 18. d) Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a/alebo náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 19. e) Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu platbu v hodnote ceny tovaru, ktorú od neho prijal. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platbu rovnakým spôsobom, akú použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby.
 20. f) Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 21. g) Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu pred tým, ako mu je tovar doručený.
 22. h) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa- tovaru zhotoveného osobitne na objednávku (napr. tovar určený pre jedného spotrebiteľa, tovar vyhotovený na objednávku).
 23. GDPR- ochrana osobných údajov
 24. a) Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti, slovenskej pošte pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 25. b) Predávajúci získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré zákazník objednaním tovaru od prevádzkovateľa očakáva. Ide o osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy, informovanie o stave objednávky a sprostredkovanie doručenia tovaru. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné prijatú objednávku spracovať. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov je zákazník (dotknutá osoba) povinný pravdivo vyplniť všetky požadované údaje.
 26. c) Predávajúci prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie utajenia a bezpečnosti Vašich osobných údajov. K poskytnutým osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby predávajúceho, ktorí sú viazaní nakladať s nimi v zmysle zásad ochrany osobných údajov uvedených v bezpečnostnej smernici a sprostredkovateľskej zmluve.
 27. d) Osobné údaje sú spracúvané výhradne v zmysle účelu, na ktorý boli poskytnuté.
 28. e) Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomá toho, že údaje môžu byť v súvislosti s poskytovanými službami ukladané na serveroch.
 29. f) Ďalšie aktuálne informácie k ustanoveniam GDPR: Ochrana osobných údajov
 30. Záverečné ustanovenia
 31. a) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 32. b) V prípade, že sa preukážu niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 33. c) Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.